fbpx

Jak probíhá insolvence

Jak probíhá insolvence

Insolvence, osobní bankrot neboli oddlužení je východisko, které se nabízí pro vyváznutí z dluhové pasti. Jedná se o zákonem stanovený postup, který vede k osvobození dlužníka od jeho platebních povinností vůči vzniklým závazkům.

Co to je insolvence?

Samotný pojem insolvence pochází z latinského překladu „neschopnost dostáti peněžitým závazkům“. Jinak řečeno zde hovoříme o situaci, kdy dlužníkova pasiva převyšují jeho aktiva a on tak není schopen své dluhy řádně, a včas splácet. Název insolvence je spojován také s označením pro insolvenční řízení, to může dlužníka částečně nebo dokonce zcela zbavit jeho dluhů. 

Insolvenční řízení je druh občanského soudního řízení, jehož předmětem je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka a dosažení poměrného uspokojení věřitelů.

Co je insolvence jsme si vysvětlili, a teď, jak vše probíhá?

Průběh insolvence je jasně daný, upravuje ho zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, lidé ho znají spíše jako insolvenční zákon. 

  • Jako první musí být insolvence zahájena, tu zahajuje příslušný soud, a to na žádost dlužníka. Ten musí za pomoci exekutora, insolvenčního správce, notáře nebo advokáta podat návrh na povolení insolvence. 
  • Od přijetí žádosti má soud 3 dny na to, vydat vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení, a to prostřednictvím insolvenčního rejstříku. V okamžiku, kdy je vyhláška zveřejněna i v rejstříku je insolvence zahájena. Insolvenční rejstřík neboli ISIR je veřejný seznam, do kterého se zaznamenávají údaje o všech subjektech, které se v ČR nacházejí v insolvenčním řízení. Od vydání vyhlášky by měl soud bez zbytečného odkladu posoudit, zda žádost splňuje všechny zákonem stanovené podmínky a dokumenty.
  • Pokud je žádost v pořádku, soud vyhlásí úpadek dlužníka a insolvenci uzná. Současně je stanoven insolvenční správce, který musí prověřit nejen dluhy, ale i majetek dlužníka. Správce dále vypracuje soudu pro další rozhodování zprávu a následně kontroluje celý průběh insolvence.  Věřitelé mají od zahájení insolvence 2 měsíce na to, aby se o své pohledávky do insolvenčního řízení přihlásili. Po uplynutí lhůty správce přezkoumá podané přihlášky věřitelů a zjistí majetkové poměry dlužníka, který mu tyto informace musí sdělit na předem domluveném jednání. 
  • Následuje zpráva pro insolvenci, kterou musí insolvenční správce vyhotovit do 30 dnů, dokument soudu přináší informaci, zda insolvenci schválit či nikoliv. Dále je v ní popsán i způsob jejího provedení. Pro provedení insolvence existují dvě varianty:
    • zákonem preferované plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
    • zpeněžení majetkové podstaty (dlužník po dobu 3-5 let splácí dluhy ze svých příjmů)
  • Okamžité ukončení insolvence nastává v případě, že dlužník uhradí celých 100 % pohledávek vůči přihlášeným věřitelům. Dále pokud po 3 letech splatí alespoň 60 % pohledávek nebo po uplynutí 5 let od schválení insolvence. V insolvenčním rejstříku jsou dlužníci evidování ještě dalších 5 let, až po uplynutí této doby z něho mohou být vymazáni. 

hrozící insolvencí, s jejím průběhem nebo i s dalšími problémy vám může pomoci společnost MMGFG.cz, která se přesně na tyto vzniklé nepříjemnosti specializuje.

Související články